Skip to main content

Ceistean Cumanta

Mur a h-eil a’ cheist agad air a freagairt gu h-osal,cuir fios thugainn.

Carson a tha feum againn air Tasglann-ln?

Tha na milleanan de lraichean-ln anns an RA. Bidh iad ag atharrachadh agus fi’s a’ dol sealladh fad an t-siubhail. Gu tric tha fiosrachadh orra a tha ri fhaighinn air an eadar-lon a-mhin. Tha tasglannan-ln air an dealbhadh gus an uiread ’s a ghabhas de na lraichean-ln seo a ghlidheadh gus aghaidh a chur air a’ chunnart gum faodadh "toll-dubh" didseatach a bhith ann. ’S e adhbhar Tasglann-ln na RA a bhith a’ cruinneachadh, a’ glidheadh is a’ toirt cothrom buan air promh lraich-ln na RA airson nan ginealachdan ri thighinn.

D cho mr ’s a tha an tasglann?

Bidh Tasglann-ln na RA a’ cruinneachadh nam milleanan de lraichean-ln gach bliadhna cho math ris na billeanan de nithean fa leth (duilleagan, dealbhan, bhidiothan, faidhlichean pdf is mar sin air adhart.) Suas ri 2017, tha sinn air mu 500TB de dhta a chruinneachadh agus tha sinn a’ cur ri seo le mu 60-70 TB sa bhliadhna.

D cho tric ’s a thid lraichean-ln a chruinneachadh?

Thid a’ mhr-chuid den tasglann a chruinneachadh mar phirt den chrladh (crawl) mhr bhliadhnail againn de dh’rainnean-ln na RA. Thid lraichean-ln snraichte a thasgadh nas trice mar thoradh air adhbharan leithid, mar eisimpleir, cho tric ’s a dh’atharraicheas an lrach-ln no buntainneas na lraich ri cruinneachadh snraichte. Mar eisimpleir, thid cuid de na lraichean-ln naidheachd a chruinneachadh gach latha ach cha tid tadhal air cuid de na lraichean eile cho tric idir.

Ciamar a thid na lraichean-ln a thaghadh?

A rir nan riaghailtean a thaobh Tasgadh Laghail Neo-chl-bhuailte, faodaidh sinne, na sia Leabharlannan Tasgaidh Laghail lrach-ln sam bith a tha stidhichte san RA a chruinneachadh. Tha seo a’ gabhail a-steach gach lrach-ln aig a bheil ainm rainne na RA aig an re as irde, mar eisimpleir .UK, .SCOT, .WALES, .CYMRU agus .LONDON cho math ri lrach-ln sam bith eile a gheibh sinn a-mach a tha stidhichte ann am frithealaiche san RA tro sgrdadh geo-ip. Cuideachd, mas e is gu bheil seladh puist san RA air an lrach-ln no ma tha an neach leis a bheil an lraich a’ daingneachadh gu bheil e/i a’ fuireach san RA no gu bheil an gnomhachas aice/aige stidhichte san RA, faodaidh an lrach-ln aca a dhol dhan tasglann. Gus cruinneachaidhean ln cuspaireil coileanta a chruthachadh, iarraidh sinn cead bho m gu m bho dhaoine aig a bheil lrach-ln taobh a-muigh na RA gus an cuid lraichean a chur dhan tasglann.

D th’ ann an Tasgadh Laghail Neo-chl-bhuailte?

Chaidh reachdas an tasgaidh laghail a leudachadh tro Achd nan Leabharlannan Tasgaidh Laghail (2003) gus a bhith a’ gabhail a-steach fhoillseachaidhean neo-chl-bhuailte (dealanach), a’ gabhail a-steach lraichean-ln, le mhlachd do Riaghailtean comasachaidh a chaidh a chur an ss ann an 2013. Bho chaidh na Riaghailtean comasachaidh a chur an gnomh ann an 2013, tha Leabharlannan Tasgaidh Laghail na RA air a bhith a’ tasgadh lraichean-ln na RA leis a’ chumha nach fhaodar coimhead air an t-susbaint seo ach anns na Leabharlannan a-mhin ach ann an suidheachadh far a bheil cead againn bho fhoillsichear na lraich-ln gus cothrom nas fharsainge a thoirt air an t-susbaint.

Ma tha lrach-ln anns an Tasglann-ln, a bheil sin a’ ciallachadh gu bheil sibh ag aontachadh ris?

Chan eil. Thathar a’ tasgadh lraichean-ln a dh’fhaodadh a bhith feumail do luchd-rannsachaidh san m ri teachd; ’s e an t-amas a th’ ann gum bi iad a’ riochdachadh beatha san RA san latha an-diugh no gu bheil buntainneas aca ri cruinneachadh snraichte. Cha bhithear a’ breithneachadh air cho ceart no cho math ’s a tha susbaint nan lraichean-ln. Bidh eadar-dhealachadh mr eadar na lraichean-ln a tha air an tasgadh a thaobh cho iom-fhillte ’s a tha iad, bho fheadhainn a tha gu math teignigeach is toinnte gu lraichean-ln nas smplidhe a chaidh a chruthachadh le daoine fa leth aig an taigh.

Cite bheil an tasglann air a chumail?

Thid Tasglann-ln na RA a dhanamh na pirt den t-Siostam Leabharlainn Didseatach, siostam tasgaidh fhad-ine a tha Leabharlann Bhreatainn air cruthachadh agus a tha a’ faighinn taic bho Leabharlannan Tasgaidh eile na RA.

Tha an Siostam Leabharlainn Didseatach air a chumail ann an rainneachd tharainte leis na ceanglaichean lonra air an don le cachaileith-theine agus siostaman sgrdaidh bhorais agus gun chothrom poblach air tron eadar-lon. Tha ceithir ndan straidh aige ann an St Pancras, Boston Spa, Aberystwyth agus Dn ideann. Tha lethbhreac sln aig gach nd den t-susbaint air fad a tha air a chumail air an t-siostam. Tha na ndan daonnan ann an conaltradh ri chile tro lonra tarainte aig a bheil priseas fin-obrachail airson fin-cheartachadh, mac-samhlachadh agus cradh; mas e is gun tid faidhle didseatach a tha air a chumail ann am fear de na ndan a chall no ma dh’fhsas e coirbte, thid aisig gu fin-obrachail bho fhear de na ndan eile. A bharrachd air seo, tha priseas aig gach nd cuideachd a bhios a’ danamh lethbhreac de dh’fhaidhlichean agus gan stradh air d no barrachd diosgaichean cruaidh, aig a bheil fin-cheartachadh agus mac-samhlachadh eadar na diosgaichean.

An urrainn dhomh lrach-ln a mholadh airson an tasglainn?

Gu dearbha fhin! Leig fios thugainn mu lrach-ln sam bith stidhichte san RA a tha thu den bheachd a bu chir a bhith san tasglann tron fhoirm Sbhail lrach-ln againn.

Cuine a nochdas an lrach agam san tasglann?

Cho luath ’s a ghabhas, s didh dhuinn na priseasan barantachd cileachd agus inneacsaidh buntaineach a ruith gus na lethbhreacan san tasglann ullachadh airson daoine a bhith gan cleachdadh. Chan fhaic thu an lrach-ln agad a tha san tasglann tro Thasglann-ln na RA air-loidhne mur eil thu air foirm cead a lonadh. Tha crn de shusbaint againn ri cur air chothrom tro Thasglann-ln na RA aig an m seo is mar sin, bi foighidneach leinn gus an tid againn air a chur suas.

Carson a tha cuid de na lraichean-ln san tasglann neo-iomlan, neo-lthaireach neo air an taisbeanadh gu cerr?

Tha e coltach nach do dh’aithnich sinn an lrach-ln an drna cuid gu fin-obrachail tro na rannsachaidhean rainn againn no tro obair-limhe, tha seo gu snraichte buailteach tachairt mur eil ainm rainn na RA aig an re as irde, mar eisimpleir, ma tha ainm rainn .com aice. Mas ann mar seo a tha cisean agus ma tha an lrach-ln san RA, nach sabhail thu e (link to form). Dh’fhaodte gum bi cuid de lraichean anns a’ chruinneachadh againn rim faighinn sna semraichean-leughaidh a-mhin - gun chead a bharrachd bho fhoillsichear na lraich-ln, chan urrainn dhuinn cothrom a thoirt air tro Thasglann-ln na RA.

Bithear a’ cruinneachadh lraichean-ln aig m shnraichte a’ cleachdadh bathair-bog glacaidh agus thathar an dil gum bi iad cho coltach ’s a ghabhas ri coltas nan lraichean-ln air an Eadar-lon aig an m sin. Nithear oidhirp gus a h-uile n co-cheangailte ri lrach-ln a chruinneachadh, a’ gabhail a-steach html, dealbhan, sgrobhainnean PDF, faidhlichean fuaime no bhidio agus nithean eile, leithid sgriobtaichean prgramaidh.

Ach, tha cuingealachdan fi ’s aig na crlairean-ln as ire agus as fherr mar a chleachdas Tasglann-ln na RA agus aig an re seo, chan urrainn dhaibh na rudan a leanas a ghlacadh: meadhanan air an sruthadh, susbaint bhon lon domhainn no bho stran-dta far a bheil ion-chur a dhth bhon chleachdaiche, nithean eadar-ghnomhach stidhichte air sgriobtan prgramaidh no susbaint far a bheil plugain a dhth gus a sealltainn. Tha seo a’ ciallachadh nach eil cuid de na h-eileamaidean ann an cuid de na lraichean-ln san tasglann.

Uaireannan, chan eil cuid de na lraichean-ln coileanta a chionn ’s nach robhar an dil ach aon duilleag aig an lraich a chur dhan tasglann. Dh’fhaodte gu bheil seo mar thoradh air an t-sersa cead a chaidh a thoirt seachad airson a chur dhan tasglann no a chionn ’s gun robh an neach a thagh an t-susbaint den bheachd gun robh aon duilleag gu ler airson taobh de Chruinneachadh Snraichte a riochdachadh.

Cuideachd, bidh lraichean-ln gu tric a’ danamh ceangal ri lraichean-ln eile agus chan eil e daonnan soilleir dhan chleachdaiche gu bheil iad a’ danamh seo. Nochdaidh teachdaireachd "Chan eil an goireas seo san tasglann" mas e is nach deach an lraich-ln ris a bheilear a’ ceangal a chur gu Tasglann-ln na RA cuideachd.

Chaidh Tasglann-ln na RA a dhealbhadh airson a bhith a’ freagarrach airson an uiread ’s a ghabhas de dhiofar bhrabhsairean ach dh’fhaodte gun seall diofar bhrabhsairean an aon lrach-ln ann an digh eadar-dhealaichte.

Ciamar as urrainn dhomh an lrach-ln agam no an seilbheachd innleachdail agam a thoirt s an tasglann?

Tha sinn a’ cur luach ann an craichean seilbheachd innleachdail (IPR) agus ann am probhaideachd dta. Iarraidh sinn na ceadan iomchaidh bho na daoine aig a bheil craichean mus cuir sinn rudan dhan tasglann agus tha Digh-obrach Fios is Toirt a-nuas gus lraichean-ln a thoirt a-mach Tasglann-ln na RA ann an suidheachaidhean air leth.

Ciamar a dhonas mi a’ phrobhaideachd agam ma tha fiosrachadh mu mo dhidhinn anns an tasglann?

Tha e cudromach gum bi a h-uile duine a tha a’ sgaoileadh obair air an eadar-lon faiceallach mun fhiosrachadh phearsanta aca fhin, agus leis an fhiosrachadh phearsanta aig daoine eile. Bidh Tasglann-ln na RA a’ cruinneachadh dhuilleagan-ln a tha rim faighinn air an eadar-lon gu furasta agus gu fosgailte. Cha bhi Tasglann-ln na RA a’ cruinneachadh susbaint a tha air a dhon le facal-faire (ach a-mhin ma chaidh cead snraichte a thoirt seachad), no duilleagan air frithealaichean tarainte, mar eisimpleir, post-d no siostaman eadra-lon.

Ach ma tha ceist sam bith agad mu shusbaint ann an Tasglann-ln na RA a dh’fhaodadh, nad bheachdsa, a bhith a’ briseadh a-steach air a’ phrobhaideachd agad, cuir fios dhan Tasglann.